7روز تركيه آنتاليا

6 شب و 7 روز آنتاليا(پرواز اطلس)
20 و 21 مرداد

7روز تركيه آنتاليا

6 شب و 7 روز آنتاليا(پروازكيش اير)
20 و 21 مرداد
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي ايليا پرواز محفوظ مي باشد.