8روز سوئيس-آلمان

3شب زوريخ+4شب برلين(هتل 4ستاره)
بهار 96

8روز سوئيس-آلمان

3شب زوريخ+4شب برلين(هتل 5ستاره)
بهار 96

10روز يونان-ايتاليا-فرانسه

3شب آتن+3شب رم+3شب پاريس (هتل 5ستاره)
بهار 96

10روز يونان-ايتاليا-فرانسه

3شب آتن+3شب رم+3شب پاريس (هتل 5ستاره)
بهار 96

10روزايتاليا-اسپانيا-فرانسه

3شب رم+3شب بارسلون+3شب پاريس (هتل 4ستاره)
تابستان 96

10روزايتاليا-اسپانيا-فرانسه

3شب رم+3شب بارسلون+3شب پاريس (هتل 5ستاره)
بهار 96

تور دور اروپا

سوئيس + هلند + فرانسه + بلژيك
تابستان 96
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي ايليا پرواز محفوظ مي باشد.